ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסו

ב"ה, מוצש"ק טו"ב כסלו, התשי"א

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מו"ה ש"ז שי'

... א בקשה פון א חסיד: שלא יתחלל, ח"ו, ש"ש על ידו! - דערמיט וועט מען אראפבריינגען משיח'ן?. ישתדל בהפצת מעינות דא"ח חוצה, ובמילא הכל בכלל זה.

ז'תתסו

מצילום האגרת ב"לשמע אוזן" (הוצ' תש"ג) ע' שכב. ונכתבה בשולי אגרת תתל, דלעיל ח"ד.

הטופס שלפנינו נכתב למוהרש,ז דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנט, ובהנסמן בהערות שם.