ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסט

ב"ה, ג' שבט, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה

מאיר שי'

שלום וברכה!

נצטערתי לשמוע אשר נפל רוחו עליו, וכן אצל ב"ב שיחיו.

ונכון יהי' לבו בטוח בהשי"ת, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, אשר יהי' הכל כשורה, וישלח לכת"ר רפואה בקרוב.

ונשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ימשיך עליו, ועל כל ב"ב שיחיו, ברכה והצלחה, וכת"ר, ביחד עם זוג' הרבנית תי', יראו רוב נחת בכל ילידיהם שיחיו שנים רבות טובות ונעימות.

בברכה ופ"ש ב"ב שיחיו,

מנחם שניאורסאהן

ז'תתסט

מצילום כתי"ק ב"ימי בראשית" ע' 251.

מו"ה מאיר: אשכנזי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב רלט,ובהנסמןב הערות שם.