ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתע

[תחלת שבט תשי"א]

... ת"ח ת"ח, מקול"ע, על שהזכירני על הציונים באה"ק ת"ו.

ואחתום בתודה על זה ובברכת בריאות הנכונה, ושיבשר בשו"ט מכל ב"ב שי' וגם הוא בכלל, כמובן.

מ. שניאורסאהן

קראתי הפ"נ על הציון בער"ח שבט העבר.

ז'תתע

מצילום כתי"ק ב"זככרון שמואל" ע' 77, בשולי אגרת תתל דלעיל ח"ד, בטופס הנשלח אל מו"ה שמואל זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לקמן ז'תתקח. ח'נט.