ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעא

יו"ד שבט תשי"א

ביום ההילולא אזלינן מיני' עשירי בשבט גדול ביותר זכות בעל ההילולא צדיק עליון להמשיך ישועות ברכות והצלחות לכל המתעסק[ים] במוסדותיו. בטח יתועדו לעורר רבים לתומ"צ לחזק מוסדותיו ותקנותיו להתקשר באילנא דחיי ולהתברך בכל המצטרך בגשם וברוח.

ז'תתעא

נדפסה בסה"מ באתי לגני ח"א ע' שעא, והוא נוסח המברק ששלח כ"ק אדמור, שליט"א לכללות אנ"ש במרחבי תבל.