ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעד

ב"ה, ז' אדר שני, ה'תיש"א

ברוקלין, נ.י.

... מכתבו בעתו נתקבל, כן מסר לי בשעתו מר...ש י' את ס'... ות"ח ת"ח על תשורתו זו. - ומהנכון, לעודד את רוח הנ"ל, ולהסבירו שלא זו הדרך פירן א ברוגז מיט דער ועלט און מיטן כביכול, ח"ו. וטוב לעבוד, כעבד, ולא כשר בעל שכל את השי"ת ובשמחה, וסוף סוף ימשיך עי"ז שמחה גם בנפשו... קאפ' ע"א צ"ל עד י"ב תמוז.

ז'תתעד

מצילום כתי"ק, בשולי אגרת תתקמא דלעיל ח"ד.

קאפ' עא: כמניןש נות כ"קג אדמור, מוהריי"צ נ"ע.

עד י"ב תמוז: כשימלאו לכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע עא שנים. ראה גם לעיל ח"ד אגרות תתנח. תתסג.