ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעה

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"א

שלום וברכה!

במענה על מכ' מיום א' פקודי המודיע שאין כל כך שלום בית בינו ובין זוגתו תי' ושואל לדעתי מה לעשות:

הנה כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ברך את נשואי[ה]ם בברכת מזל טוב, הרי דברי צדיקים קיימים לעד, וצריך לפייס את זוגתו תי' ולהסביר לה את הנ"ל, ובודאי, אם נזקק לזה, יסייעו גם זקני אנ"ש...להשכין השלום ביניהם, ועל ידי דברים שבנחת וענינים של קירוב, בטח ימצא הדרך ללבה ויהי' שלום ושלוה במעונם, ויתברכו בזרעא חייא וקיימא.

הפ"נ שלו בעד... נתקבל וקראתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לעורר ר"ר עליהם להמצטרך להם.

בברכת פורים שמח,

מ. שניאורסאהן

ז'תתעה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 44.

לתוכנה ראה גם אגרת הבאה.