ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעח

ב"ה, י"א ניסן, ה' תיש"א

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרר"נ שי'

הכהן

שלום וברכה!

... כל הפ"נ והמכ' שלו נתקבלו בעתם. ובעת רצון קראתי הפ"נ על הציון. ובטח יתמלאו לטובה ולברכה בגו"ר, ויודיע עד"ז בשו"ט.

- צדק בכתבו, שצריך אני לענות על כל המכ' והשאלות בהקדם. אבל מה עלי לעשות - והטרדות הולכות ורבות, גם הכללים וגם הפרטים. על כמה מהשאלות הנני עונה במכתבי הכללים המצורפים להקונ' או שבהקדמה לקונ', ועל השאר בודאי סו"ס יעזור השי"ת גם על זה.

ז'תתעח

מצילום האגרת, בשולי אגרת תתקעב דלעיל ח"ד.

מהורר"נ שי' הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'שמט, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתקא. ז'קתתקכב. ז'תתקלד. ז'תתקפג.