ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתעט

ב"ה, ט"ז אייר, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ באמונה

כו' וכו'

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב שלא שמעתי ממנו בעצמו, וגם אחרים לא הודיעוני מהנעשה אתו, וא"ת אהי' לו אם יכתוב לי ממצבו עתה ומהשתתפותו בעסקנות 7הציבורית בכל, ובעניננו אנו, חב"ד, בפרט.

אתענין לדעת בנוגע השתדלותו ע"ד שדוך המתאים בשבילו בגו"ר.

אינני יודע גם כתבתו הנכונה, ולכן הנני שולח מכתבי זה ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר, אברהם פאריז שי'.

המחכה לבשו"ט ממנו.

מחנם שניאורסאהן

מוסג"פ החוברת לל"ג בעומר ומכ' הכללי השייך אלי'.

ז'תתעט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 111, מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'ערה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'מה. חו' עז. ח'צב. ח'קכג. ח'קלב. ח'קלד. ח'קלז. ח'קלט. ח'ריד.

וא"ת: ואסיר תודה.