ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפ

ב"ה, כ"ב אייר, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצרכי צבור באמונה וכו' וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט קבלתי את שאלתו, אשר חפץ הוא לסדר אשר לאחר מאה ועשרים שנה יהי' בטוח באמירת קדיש ולימוד משניות:

והנה אם רצונו הוא בזה, אפשר לסדר זה אשר לאחר מאה ועשרים שנה יאמרו קדיש וילמדו משניות באה"ק ת"ו (את המחיר אינני יודע בדיוק, אבל הוא בערך 300 -400 שקל ארצוה"ב).

אבל בעיקר הדבר, הנה ידוע הוא פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אז עס איז גלייכער צו טאן מיט לעבעדיקע זאכן ביים לעבן, ולכן הצעתי שיאריך ימים ושנים טובות וארוכות היינו ממולאים מתורה ומצות מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף,

ויקח על עצמו הדפסת ספר משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וידפסו בראש הספר את שמו ושם זוגתו תחי' וכל שילמוד בספר הזה, הנה יהי' לו ולזוגתו תחי' השתתפות בלימודו, וזכות הרבים תלוי בהם להאריך ימיהם ושנותיהם בנעימים.

מוסג"פ החוברת שי"ל לל"ג בעומר בטח ילמוד בה ויתעמק בהפתגמים אשר בה.

בברכת אריכות ימים ושנים טובות לו ולזוגתו יחיו מתוך מנוחה והרווחה.

ז'תתפ

מהעתק המזכירות.

ידוע הוא פתגם: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרות ב'קנו. ב'שלה.