ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפג

ב"ה, כ"ב סיון, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שניאור

זלמן שי'

שלום וברכה!

... מכ' מי"ט אייר נתקבל. וכנראה רשם בחפזון, כי כמה פרטים אי מובנים.

הסיפור דמשקפים של אדמו"ר מהר"ש - סיפרה כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם הר"מ, מאנעסזאהן שבחן זה בעצמו - אבל במאריענבד.

ז'תתפג

מצילום האגרת בלשמע אוזן 0הוצ' תש"נ) ע' שכו.

מוה"ר שניאור זלמן: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנט, ובהנסמן בהערותש ם.

הסיפור דמשקפייםף המסופר שם ע' פב.