ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפד

ב"ה, כ"ב סיון תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

... מצטער הנני, שהנהו מקצר בנוגע למצב בריאותו, אף שבכלל מכיון שאינו מזכיר, בודאי מרגיש א"ע בטוב, והלואי שיהי' כן, אבל טוב יותר אם יכתוב זה בפירוש ולא לצאת במלים אחדים.

וכן הנני להזכירו עוה"פ במה שאמרתי לכת"ר בהיותו כאן, שקביעות שיעור בלימוד הדא"ח בעיון (במקום שלבו חפץ) תהי' זה אחת הרפואות היותר מועילות במצב בריאותו.

... בברכת רפואה קרובה בריאות הנכונה והצלחה בכל עסקיו בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

ז'תתפד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 122, מצילום האגרת. והיא השלמה לאגרת א'ס דלעיל ח"ד.

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ז' תשפה, ובהנסמן בהערות שם.