ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפה

ב"ה, ו' תמוז, תשי"א

ברוקלין.

מר יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב ראשי פרקים מתולדותיו, ואשר מורה הוא בעניני מוסיקה הן בבי"ס והן לפרטים.

ובודאי למותר להאריך בהסבר דבר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, והוא ע"י קיום רצון קונו, בלימוד התורה וקיום המצות, שמזה מובן שבאיזה מקצוע שיהי' שמתעסק האדם, ברור שגם בו אפשריות להפיץ היהדות האמיתית ועניני' בתוככי אלה שבא עמהם במגע ובקישור, ועאכו"כ אם הקישור הוא [יחס] שלמורה ותלמיד, אשר תמיד כל תלמיד רגש של אהבה וכבוד אצלו להמורה, שזהו מכשירו ג"כ - את התלמיד - לקבל דברי המורה אפילו שלא בשטח המקצוע, וכנראה כל זה במוחש, ובפרט שלפי כתבו תלמידיו למקצוע הם ברובם מהנוער, אשר כל שיפור ותיקון מצבם, הרי זהו תיקון ושיפור בעניניהם העתיד, ולכל לראש בבנין ביתם בישראל.

ומהנ"ל מובן, אשר כל יגיעה והשתדלות בזה כדאיות הן.

במ"ש אודות כניסה ללמוד בישיבת תומכי תמימים דלוד, ומפרט מניעות אחדות המונעות אותו מזה.

הרי בכלל השאלה בפועל תעמוד על סדר היום בעוד כחודש ויותר, לאחרי ההפסק של הקיץ, שאז סדר מסודר בישיבה, והרי אפשר שבמשך זמן זה יסתדרו איז פרטים מאלה שמזכירם במכתבו.

ובמ"ש שישנם אצלו חובות ולכן גם לאחר שיכנס לישיבה צריך יהי' להמשיך עבודתו במקצוע בכדי לסלק החובות - הנה בטח יבוא בדברים בזה עם הנהלת הישיבה, והרי כמה אפשריות בסידור הנ"ל באופן שיוכל לקיים כל סדרי הישיבה. וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ויהי רצון מבורא עולם ומנהיגו המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, אשר יעלה מחיל אל חיל בדרך התורה והמצוה, היא הדרך המובילה את האיש והאשה הישראלים לאשרם האמיתי הן בגשמיות והן ברוחניות, וינעם לי לקבל ממנו בשו"ט בכל האמור.

בברכה לבשו"ט.

ז'תתפה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 82.

מר יוסף יהודה שי': מרטון. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תקסה, ובהנסמן בהערות שם.