ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפח

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"א

ברוקלין.

1ש"ב הרה"צ הרה"ח וו"ח נו"מ אי"א בנש"ק

גזע תרשישים

וכו' וכו' מוהר"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

בנועם ובשעתו קבלתי מכתבו מח"י מנ"א, בו מודיע אשר ביום ד' אלול הבע"ל תהי' חתונת בנו בכורו שליט"א:

והנני בזה להביע ברכותי מקול"ע, ברכת מזל טוב מזל טוב, שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת ויעלה הזיווג ליפה ויבנו בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שנתבארו בתורת החסידות הוא תורת דא"ח, ויראו המהם ומשאר ילידיהם שי' רוב נחת ועונג בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ידוע אשר ענין הזיווג הוא למעלה מסדר ההשתלשלות, וכמרז"ל שדומה לקרי"ס, דבעתיקא תליא מילתא, היינו שזהו המשכה מאור המקיף.

וי"ל שזהו שמצינו בענין הנשואין ענין המקיפים: א) מקיף ע"ג הכלה לבד, שזהו ענין נתינת הטבעת,

וכידוע, שאף שבמשנה ראי' נקנית בכסף, אבל כבר אמרו בתקו"ז תיקון ה' בתחלתו ותיקון יו"ד ותיקון כ"א (נ"ה ע"ב): ובגינא איתמר לגבי כלה תהא לי מקודשת בטבעת זו, וכדאי' ג"כ בכמה מקומות אשר בני ארץ ישראל מקדשים בטבעת (חילוף מנהגים שבין בני בבל לארץ ישראל, בים של שלמה, ובכ"מ).

אשר נתינת הטבעת הוא מקיף על (אצבע) הכלה ובא מהחתן.

[(ב)] הכלה מסובבת את החתן ז' פעמים, שזהו מקיף על החתן הבא מהכלה. וע"ד דלע"ל נקבה תסובב גבר.

ושני מקיפים אלו באים תחת החופה, שזהו מקיף כללי על החתן והכלה גם יחד, היינו מקיף בינה לזו"נ, ומבואר הענין בלקו"ת שה"ש ד"ה על כל כבוד חופה, ואין כאן מקום להאריך.

החותם מעין הפתיחה בברכת מז"ט מז"ט, ש"ב מכבדו ומוקירו.

מ. שניאורסאהן

נ"ב: בתור דרשה געשאנק, מוסג"פ סערטיפיקאט על חבילה. וענין השייכות דדרשה געשאנק למקיף יעויין לקו"ת פ' נשא דכ"ט ע"ב.

ז'תתפח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 97, מצילום האגרת.

מוהר"ר יוחנן: טברסקי, האדמור, מרחמיטסרייוקא. אגרות נוספת אליו - לעילח"ד א'רי.

בנו בכורו שליט"א: מוה"ר מרדכי טברסקי, האדמו"ר מרחמיסטריווקא שליט"א.

מקול"ע: מקרב ולב עמוק.