ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתפט

ב"ה, ח' אלול, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מה' שופטים, שבו מתאר מצב בריאות.. תחי' ושואל חוו"ד בנוגע למה שאמר לה הרופא:

הנה לפ"ד, בנוגע של הנתוח למרידין, אם זהו דעת שני רופאים מומחים במקצוע זה, תעשה זאת, ויתן השי"ת שיה'י בהצלחה.

ובנוגע לענין השני שמציע לה לעשות נתוח על האם, הנה בדבר זה צריכים לברר אצל הרופא מהו כוונתו בזה, אם הוא רוצה לעשות קלין אפ לגמרי, או שרק לחתוך את הטומאר, ואם הוא באופן הראשון אשר בד"כ הרופאים דארצוה"ב להוטים אח"ז, אזי ישאל ג"כ דעת עוד שני רופאים ורק אם שלשתם יחד יסכימו לעשות קלין אפ, יעשו כזה. והשי"ת יתן בלב הרופאים דיעה הישרה לכווין אל האמת והטוב, וה' ישלח דברו וירפאה ע"י רופא פלוני וסם פלוני.

במ"ש אודות... שי' ימלא כהוראת הרופאים, והעיקר בעניני אכילה ושתי' ומנוחה, און ער זאל זיין א סאלדאט להשי"ת כמו שצ"ל, וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות רפ"ד: היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

מכתבי הכללי להתלמידים להתחלת זמן הלימודים, בטח הגיע אליו במועדו, ואקוה להתבשר ממנו טובות להתחלת הלימוד כדבעי למהוי, ובעיקר מהגדלת מספר התלמידים והתלמידות, וכפסק התורה מעלין בקדש.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב: הנני מתפלא על אשר נמשך הענין אצל מר...שי' כ"כ, ואולי, כדאי הי' להציע לו, שלא יחכה עד שיעשה הדבר ויסדר את המכונות, כ"א יסלק מה שחשב ליתן על הדפסה מראש. וכאשר מראים להשי"ת הנהגה ב[ה]רחבה, מראים ג"כ מלמעלה היד רחבה וכו'.

ז'תתפט

מצילום האגרת.