ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצ

ב"ה, שלהי אלול, תיש"א

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יעקב שי'

שלום וברכה!

המכ' והפ"נ נתקבלו, ולקראת השנה החדשה, הבא עלינו על כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

מרז"ל תוקפא דגופא דנשמתא [דנפשא] - ראה זח"א קפ:, קמ:. הגירסא

דנפשא - מפרטת יותר שמצב הגוף נוגע במדרי' הנשמה הסמוכה אליו דוקא והיא הנק' נפשא, וכידוע.

ז'תתצ

מצילום האגרת.

מהו"ר יעקב שי': פלס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרצו, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ח'קיז.