ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצא

ב"ה שלהי תשרי ה'תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר פנחס שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"נ ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס, אלא שמפני רוב טרדות החגים וימי התשרי נתעכב המענה עד עתה.

וברכה בכל עת זמנה היא, ואברכו ואת זוגתו תחי' בשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, שנת מילוי משאלות לבבם לטובה.

יצייר לעצמו מזמן לזמן צורת רבו - בעהמ"ס מנח"א - וישתדל בפרנסת אחרים ברוחניות, והשי"ת יפרנסו בהרחבה בגו"ר.

בברכה,

מ. שניאורסראהן

ז'תתצא

מצילום האגרת.

מהו"ר פנחס: אסטרייכער.