ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצב

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומהנכון הי' שיעורר את חתנו שי' על קיום ההבטחה שלקח על עצמו מרצונו הטוב, להיטיב דרכיו בתורה ומצות, באם שיוטב מצב בריאותה, ולמה לו לחכות על אזהרות מלמעלה וכו'. וידוע אשר נתחנכנו כולנו בדרך התורה שכדרכי' דרכי נועם, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אז עס ווילט זיך ריידין נאר אין דער גוטער זייט, ויהי רצון שיוטב מצבו ברוחניות וגם בגשמיות וביחד עם זוגתו, היא בתו תחי', יראו רוב נחת מילידיהם שיחיו...

בברכה לכת"ר שי' להסתדרות הנכונה וגם כפשוטו ממש בדירה המתאימה

ולבריאות טובה לו ולזוגתו תחי', המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

יו"ד כסלו. נתעכב מכ' זה. וזה עתה הגיע הבשו"ט שנחלמה נכדתו תי', אבל הנ"ל - בתוקפו עומד.

ז'תתצב

מצילום האגרת.