ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצד

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

להאברכים מו"ה אברהם יצחק שם-טוב

מו"ה שלום

דובער פוטערפאס, ומו"ה שמואל דוד

גורקאו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות ע"ד לימודם בישיבת מנשסתר. ואף כי באיזה פרטים הנני שבע רצון מהנהגתם, אבל אם גם הכל הי' כדבעי למהוי, הנה ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, שחזר עליו כמה פעמים כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: "אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער:". ובפרט שבאיזה פרטים כנראה, הנהגתם והתמדתם בלימוד צריכה עידוד וחיזוק.

ובאתי בזה לעוררם, ע"ד שם התואר שנתן כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע להתמימים, שהם צריכים להיות - נרות להאיר. ואם כן בפשטות הוא, שזהו צריך להיות בבני התמימים. ועל כל אחד ואחד מכם להיות חקוק בזכרונו, האחריות הגדולה המוטלת עליו, שהוא צריך לשמש מופת לכל שאר התלמידים הנמצאים בהישיבה, אשר ממנו יראו וכן יעשו, ולא לבד בלימוד החסידות ובעבודת התפלה, אלא ג"כ בלימוד הנגלה בכלל, ובעניני דרך ארץ שבין אדם לחבירו.

אקוה אשר דבריי אלה המועטים בכמות יספיקו לעוררם ולהעמידם על האמת, אשר בתכלית בואם לישיבת מנשסתר, הוא לא רק לתועלת עצמם אלא להשפיע ג"כ על הסביבה שלהם, לשמש דוגמא איך שבן ישיבה צריך להיות בפנימיות וגם בחיצוניות.

אחכה לבשורה טובה מהם מקבלת מכתבי זה, ואשר נגשו להביא את הענין בפועל ממש בכל הפרטים הנ"ל.

בברכת הצלחה בלימוד תורתה נגלה ותורת החסידות מתוך יראת שמים,

מ. שניאורסאהן

ז'תתצד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 56; ד ע' 85, מצילום האגרת.

ידוע פתגם: ראה גם לעיל אגרת ז'תשעז, ובהנסמן בהערות שם.