ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצה

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

האברך מר אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מבדר"ח כסלו ובו פ"נ בקשה להתקשרות ולהצלחה בלימוד וכו'.

והנה כתבתי מכתב לו ולשני חבריו מר שלום דובער פוטערפאס ומר שמואל דוד גורקאוו שיחיו, ובטח יקראוהו בשימת לב הראוי' ולהביא לפועל את כל הענינים האמורים במכתבי, שזה התקשרות הנדרשת. ואחכה לבשו"ט בזה.

בברכת הצלחה בת"ת ביר"ש.

ז'תתצה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 86.

אברהם יצחק שי': שם טוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתצד. לקמן ז'תתצח.

כתבתי: באגרת הקודמת.