ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצו

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עסקן חרוץ ורב פעלים וכו'

וכו' מו"ה

שמואל שי' ברוידע יו"ר "קרן ההצלה"

שיקגו

שלום וברכה!

הרבנים הנכבדים הרה"ג והרה"ח וו"ח, אי"א נו"מ וכו' וכו' מוהר"ר שמואל שי' לויטין ומוהר"ר אלי' שי' סימפסון סיפרו לי מביקורם אצל מע"כ שי' ודברו בשבחו בעד יחסו הטוב שהראה לעבודת ליובאוויטש במקצוע ההצלה והחינוך והבטחתו להיות לנו לעזר על ידי "קרן ההצלה" דמחנו.

בינתים בטח קבל מע"כ שי' את מכתבי הרשמי לקרן ההצלה מיום ה' העבר.

חושבני כי למותר הוא להרחיב הדיבור לדכוותי' על דבר ההכרח החיוני שבעבודתנו זו וגודל דרישת השעה לא רק להחזיק מעמד והיקפה הנוכחי אלא גם להרחיבה ולהגדילה, כי בנפש כמה וכמה מבני ובנות ישראל הוא.

והנני כופל בקשתי לכ"מ שי' ביחוד, אשר מכיר הוא בטיב עבודה זו בכמותה ואיכותה ולא רק מפי השמועה אלא גם מאשר ראה בעיניו, ובטוח אני אשר ישתדל בכל עוז אשר קרן ההצלה דמחנו תקציב עזר הגון הן בעד עבודתנו באירופה ובארה"ק ת"ו והן בעד עבודתנו בצפון אפריקה.

וזכות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שסלל לנו הדרך בעבודת העזרה וההצלחה במסירות נפש, בטח תעמוד לו להמשיך ולהשפיע לו שפעת ברכה והצלחה בעבודתו הציבורית ובעניניו הפרטים בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ז'תתצו

מהעתק המזכירות.

קרן ההצלה: ראה לעיל ח"ד אגרות תתקצב. א'פט. ח"ח ב'רצו.