ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצז

ב"ה, י"ט כסלו, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר סעדי'

שי' שד"ר

שלום וברכה!

בטח קיבל מכ' הכללי וכן הקונטרס לי"ט כסלו שנשלח ע"י הלשכה.

ובמענה על שאלתו שמפני לימודו עם התלמידים אי אפשר לו להתפלל במתינות ושואל חוו"ד אם ראוי לעזוב הלימוד,

הנה לפ"ד אם אפשר לו לשנות לימודו, שיהי' עם כתה כזו שיוכל להתפלל במתינות, כדאי לעשות כזה, אבל בכ"א צריך הוא להמשיך הלימוד עם התלמידים, אשר זהו הקישור באילנא דחייא כפשוטו ממש. וכיון שזכה לזה אין לו לחשוב ע"ד חיפוש איזה ענין אחר.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש,

מ. שניאורסאהן

בטח עוה"פ ישתדל ע"ד השגת ויזא למרוקו.

ז'תתצז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 86, מצילום האגרת.

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'רכג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתקלז. ז'תתקנז. ז'תתקסג.

השגת ויזא למרוקו: ראה לקמן שם, ובהנסמן בהערות שם.