ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצח

ב"ה, א' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

האברך מר אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו לחג החגים י"ט כסלו ובו מבקש ברכה.

והנה ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בברכה נאמר לשון גשמי ברכה, וכמו שגשם מועיל רק אם יורד הוא על שדה חרושה וזרועה, כך הוא גם בענין הברכה, שצ"ל מצד מקבל הברכה חרישה וזריעה, אלא שאח"ז הנה גם בזריעה הקטנה לפ"ע, ממשכת הברכה הצלחה גדולה ומופלגה.

ובנוגע לבני תורה ותלמידי הישיבות הנה החרישה היא שמירת סדרי הלימוד בדיוק בהישיבה, אף שלפעמים גורם זה מיעוט בשינה או באכילה ושתי', והעיקר היפך הרצון לעצלות ואי התמדה ואי שקידה. וזריעה היינו לימוד בשקידה והתמדה המתאימה. וכשישנה הכנה זו, אזי ממשכת הברכה הצלחה בהשכלה והבנה והשגה.

כשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ, זי"ע אזכירו להצלחה בתלמוד תורה ביראת שמים, ובודאי הוא מצדו יעשה כהנ"ל.

בטח אומר הוא תהלים בכל יום כפי שנחלק לימי החודש, וגם לומד בכל יום הפרשה מסדרת השבוע עם פרש"י.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים בהצלחה ובהתמדה.

* * *

מה שמאריך בתפלה ועי"ז חסר בלימוד כסדר הישיבה - הרי ימלא זה ובתוס' בשעות שאחרי הסדר.

בנוגע לבריאותו - ישמור הוראות הרופא, ויסיח דעת ממח' במצב הבריאות.

ז'תתצח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 87.

אברהם יצחק שי': שם טוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתצה, ובהנסמן בהערות שם.

טופס נוסף למו,ה שלום דובער שי' גורקאוו, ובסופו נוסף בכתי"ק "מה שמאריך בתפלה...

" אגורת נוספות אליו - לקמן ח'כח.

פתגם: ראה גם לעילחי"ד אגרת ה'רנב, ובהנסמן בהערות שם.