ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתצט

[תחלת טבת תשי"ב]

במענה להזמנתם ובקשתם בטח תשימו מגמתכם למילוי התפקידים הקדושים של כל הנוער בארה"ק ת"ו להתמסר בכל נפשם לחנוך בני ובנות ישראל בתורה ויר"ש בהתגברות על כל מניעות ועיכובים השי"ת יצליחכם.

ז'תתצט

נדפסה ב"דגלנו" גליון ו(מח), שבט תשי"ב. והיא אל היובל הי"ג של צא"י.