ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתק

ב"ה, ד' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ באמונה

וכ'ו מוה"ר

מנחם שמואל דוד שי' הלוי שד"ר

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתבי המענה על הפ"נ ששלח, ובטח במקומות הזקוקים לתוספת הסברה, הרי ימצא האותיות המתאימות, והוי' יהי' עם פיהו להצליח בזה.

הזכרתיו על הציון בער"ח טבת.

אחכה לבשו"ט ע"ד התועדו[יו]ת די"ט כסלו שנערכו. ועיין חוברת י"ט כסלו ע' ד' הערה ג'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ותומשך גם בעניניו הפרטים בגו"ר,

מ. שניאוסאהן

נ.ב. בטח שומר בריאותו כדבעי, וע"פ מה שנדברנו בהיותו כאן, ונא להודיעני גם עד"ז ובלי משוא פנים.

רצונו להיות כאן ביו"ד שבט, אם יהי' בהסכמת זוג' תי', נכון הוא.

ז'תתק

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 57.

מוה"ר מנחם שמואל דוד שי': רייטשיק. ארות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תקעה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תתקל. ז'תתקצ.

ועיין חוברת... ג': שם הועתקה האגרת שנדפסה באג"ק אדמור, מהוריי:"צ נ"ע ח"ה אגרת א'שמח.