ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקא

ב"ה, ט' טבת, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר רפאל

נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתביו מנר ב' דחנוכה ונר ז' דחנוכה, בו מודיע אשר שכר דירה בקירוב למקום דירת בנותיו שיחיו ומול הישיבה, ויה"ר שיהי' בהצלחה וידורו בדירתם במנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, ויתעסק בעבודתו עבודת הקדש כדבעי, מבלי בלבולים מענינים צדדיים, ובבריאות הנכונה שלו ושל זוגתו וכל ב"ב שיחיו.

ת"ח ת"ח על תשורתו היקרה, והיא הפתקא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וכן על כתבו פרשת הדברים בסדר השתל' של הפתקא, וכן על צרפו ג"כ קטעים ממכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ב) בנוגע ל... הנה טבח לא ייעף ולא ייגע מלדבר עמהם עוד הפעם ועוה"פ. והעיקר שיהיו דברים שבנחת, ויקויים יעוד הכתוב דברי חכמים (כשהם) בנחת נשמעים, ויה"ר שיבשר בשו"ט בכל הנ"ל, כמו שמבשר במכתבו בשו"ט מאופן התועדות חג החגים י"ט כסלו, ובהתאם לזה מוסג"פ, העתק מכתבי הכללי בענין זה.

מה שמקטין בענין הנחת התפלין שהי' רק ג"פ - יעוין תניא פכ"ה שלמע' הוא נצחי, לעולם ועד.

החותם בברכת מזל טוב לכניסתו של נכדו שניאור זלמן שי' לבריתו של אאע"ה, ויזכו אביו ואמו וכן אבותיו זקניו שיחיו לראות ממנו ומשאר יו"ח שיחיו אידישן נחת חסידישן נחת בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקא

מצילום האגרת.

הרה"ח... הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעח, ובהנסמן בהערות שם.

הפתקה... פרשת הדברים: ראה שמועות וסיפורים ח,א ע' קצ.