ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקג

ב"ה, א' אדר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ב שבט, ובהשגחה פרטית הנה נתקבל בער"ח אדר איזה שעות לפני נסעי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וקראתי מכ' על הציון הק' ובטח יעורר כ"ק מו"ח אדמו"ר ר"ר עליו על הענינים שמזכיר במכתבו אודותם, וצדיק גוזר והקב"ה מקיים ובפרט צדיקא דאתפטר דאיתא ע"ז בזהר דאשתכח בכולהו עלמין יתיר מבחיוהי, וביחוד כיון שכ' זכה לקבל ברכה מכ"ק מו"ח אדמו"ר.

מובן ופשוט אשר לקבלת והחזקת ברכות השי"ת הנותן ברכתו בחפץ ומידו המלאה והרחבה, צריך האדם לעשות כלים רחבים מתאימים לזה, אשר לכן בטח גם כבודו יעשה כזה, היינו שיקיים אחרי הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר - אם קיבל הוראות כאלו, וכן ישתדל בקיום השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר והם א) שיעור תהלים (כפי שנחלק לימי החדש) בכל יום אחרי תפלת שחרית, ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע, ג) שיעור תניא כפי שנחלק לימי השנה.

וכיון שמתעסק הוא בעניני בנין, ובעניניא דיומא נודע מרז"ל (סוף תענית) משנכנס אדר מרבין בשמחה, ויעוין שם בסוגיא המדובר בבנינים של שמחה, ויה"ר אשר ג"כ בניניו ימשיכו שמחה במעונו בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

ז'תתקג

מהעתק המזכירות.