ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקה

ב"ה, ב' ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר [שלמה

חיים] שי'

שלום וברכה!

א) קבלתי הפ"נ שלו, וכשהייתי בער"ח ניסן על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתיו, ובטח יעורר ר"ר על כל הנזכרים בכתבו זה בהמצטרך להם.

ב) בטח קבל כבר הקונטרס לב' ניסן ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו'... ביחד עם הפ"ש וכו', ואחכה לבשו"ט ממנו בכל הענינים.

ג) מוסג"פ העתק מכתבי כללי לחגה"פ הבע"ל אשר בטח יפרסמו באופן המתאים.

ד) אחרון אחרון עיקר בקשתי כפולה ומשולשת, אשר כהד"ג שי' יסדר עניניו הכללים והפרטים באופן כזה שיוכל לנסוע לישיבת תורת אמת בירושלים ת"ו אחת לשבוע או לשבועיים כדי לדבר וללמוד דא"ח באופן המתאים עם האברכים והבחורים ולבחנם מזמן לזמן וכן להתועד אתם - כמובן לא בכל עת בואו לשם, אלא אחת לחודש לערך.

כתבתי עד"ז ג"כ לישיבת תורת אמת, ותקותי חזקה שיסכימו ע"ז.

ואל בינת כת"ר אשען שיסדר הדבר באופן כזה שלא יגרום נפילת רוח דמשפיע דא"ח דתו"א או לנמיכות הפרעסטיזש דהנ"ל בעיני האברכים והבחורים כו' וכו'. בטח יוכל להסביר, אשר כיון שהוא פנים חדשות, הרי לפעמים תכופות חידושא איידי דחביבא פועל יותר כו' וכו'.

דברתי עד"ז עם הרה"ח וכו'... שי' בהיותו כאן, ועל כת"ר והרה"ח... הנני סומך שיסדרו הדברים באופן כזה שלא תהי' מניעה בזה ג"כ מהנהלת ישיבת לוד.

וכל הנ"ל מתאים ג"כ להצעתי זה מכבר, אשר לאחר שגמרו התלמידים (אם באפשר לומר גמר בלימוד התורה), שאיפתם צריכה להיות בנוגע ללימוד דא"ח, לשגשג בלימוד זה ע"י הכנסתם להישיבה דלוד, ולכן בתור הכנה לזה יהי' ג"כ בקורו של כת"ר מפרק לפרק בישיבת תורת אמת.

ואחכה לבשו"ט מסידור ענין זה, והעיקר שיהי' בדרך השלום ובאופן דשבת אחים גם יחד.

בברכת הצלחה בהשפעת רוח דיראת שמים בזמן דמיכלא ד[מ]הימנותא ומיכלא דאסוותא לכל המושפעים שלו.

ז'תתקה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 90.

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.