ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקו

ב"ה, ד' חוה"מ פסח, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

שלום וברכה!

בטח ידוע להם ומכירים את ידידנו הכי נעלה הוו"ח אי"א נו"נ מו"מ באמונה ותומך מוסדותינו הק' משנים קדמוניות עד היום, מוה"ר יעקב שי' כהן כ"ץ משיקאגא, והיות אביו של הנ"ל נמצא כעת באה"ק ת"ו, וצריך לדירה לדור בה, הנני מבקשם להשתדל למצוא עבורו דירה מתאימה בהקדם, ויתדברו עמדו, אולי יש לו כבר מראה מקום לדירה, במקום שלבו חפץ, וכמדומה שהוא בבני ברק, ובמשך הזמן בודאי ישלם אביו ההוצאות הכרוכות בזה, לאט לאט, ועד שישלם סכום הוצאה שתעלה השגת הדירה, הנה הצעתי אשר יקחו את הדירה ע"ש אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו.

אקווה שלא ימשיכו את ההשתדלות בהשגת הדירה עבורו, כי לפי הידיעות נמצא הנ"ל בתנאים אי נוחים, ות"ח על טרחתם בזה, ואחכה לידיעה טובה מהם מה שפעלו לטובה בענין זה בהקדם האפשרי.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש וחג פסח כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

מזכיר

ז'תתקו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 114, מצילום האגרת.

אביו... לדירה: ראה לקמן אגרת ז'תתקיב.