ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקז

ב"ה, ד' חוהמ"פ, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

מצו"פ מכתבי להנהלת אגו"ח באה"ק ת"ו, ובקשה אשר כת"ר שי' מצדו יזרז את הענין להביאו לפועל טוב, ות"ח על ההודעה בזה בהקדם, אשר הענין נגמר בכי טוב, והוא בהמשך למה ששוחח עמדו הרמ"ג שי'.

בברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

המזכיר

א. קווינט

ז'תתקז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 115, מצילום האגרת.

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.

הרמ"ג: ה"ר משה גורארי'.