ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקח

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שמואל

שי' שו"ב

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, אשר מפני כמה סיבות נתאחרה התשובה עד עתה:

א) מתאר מצבו בענין השחיטה שבזמן האחרון הולך ופוחת ועובד עתה בתור נסיון כמזכיר באגו"ח בתל אביב, ושואל חוו"ד אם לקבל העבודה או לחכות עד שיזדמן לפניו דבר יותר קל,

הנה לדעתי אין כדאי לחכות, כי חבל על הזמן ההולך בהעדר עבודה ופעולה, ואם מצאו אנ"ש שמתאים הוא לעבודה הנ"ל הרי אדרבה צ"ל בזה, כמו שהורו אותנו רז"ל בענינים כמו אלו: חטוף ואכול חטוף ושתה, ז"א אדרבה לעבוד בזה בזריזות ולמלאות חלקו בארגון אנ"ש, שסוכ"[ס] הנה נפוצים עי"ז המעיינות חוצה, אשר בטח ישמש זה ג"כ כלי להגדלת והמשכת הצלחה בעניניו הפרטים.

ב) כותב ע"ד בנו יחיאל יהודא שי' שסידרו אותו ברבנות הצבאית ושואל חוו"ד, אם כדאי שיתענין בענין נכבדות.

הנה נכון הדבר במאד. ויה"ר שיהי' בהצלחה. ובטח משתמש הוא בהשפעתו על בנו שי' להגדיל את אור דנר ה' נשמת אדם הנמצא בתוכו, ובפרט שעי"ז יוכל ג"כ לראות פירות בהמושפעים שלו בתוך הצבא, אשר שם נחוצה ביותר וביותר ההשפעה דיר"ש במרץ גדול ובדברים היוצאים מן הלב, וכמ"ש והי' מחנך קדוש וכדמובא מענין דאשת יפ"ת וכו'.

ומטובו לפרוש בשלום בנו יחיאל יהודא שי' ולמסור לו ברכתי, אשר יזכהו השי"ת להשתמש בהכחת הצפונים בו, מורשת אבות דגזע אנ"ש, להביאם אל הפועל ולהשפיע על כל סביבתו בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקח

צילום האגרת ב"זכרון שמואל" ע'78.

מוה"ר שמואל: זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתע, ובהנסמן בהערות שם.

1) סוטה יא, ב (ע"פ גירסת ילקוט שמעוני תהלים רמז תשצה).

2) בפה ובתופים - וראה לקוטי תורה ברכה צח, ג.

3) זהר ח"ב ט, א.

4) שם בתחלת העמוד.