ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקי

ב"ה, ג' אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ועד כפר חב"ד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ה ניסן שמחתי לקרות בו אשר עלתה בידם ההשתדלות לפעול שישארו במקומם עתה ובמילא יהיו כולם ביחד, ובטח אף שאין כותבים עד"ז בפירוש, שיה'י להם כל הזכיות שהבטיחו להם בעת שהתיישבו בכפר חב"ד.

ב) כבר באה העת להשתדל להרבות מספר המתיישבים בהכפר מבין שאר אנ"ש והקרובים לאנ"ש ברוח, הנמצאים באה"ק ת"ו, ובפרט מהצעירים הנשואים, וגם מבני הנוער אשר מפני סיבות אינם שייכים ללמוד כל היום בישיבת תומכי תמימים, אבל אפשר לחייב אותם ולזכותם בלימוד איזה שעות ובחיים של סביבה חסידותית חבדי"ת כל היום כולו לרבות הלילה, ובקשר עם הדוחק בדירות השורר באה"ק ת"ו יש לקוות שהברירה תהי' בידם לבחור עידית מבין אלו שירצו להתיישב בהכפר...

ה)... אם ברצוננו או שלא ברצוננו הנה אנחנו ממלאים מקומם של חסידי חב"ד בדורות שלפנינו ולפני פנינו עד הדור דיעה של חסידי כ"ק רבינו הזקן מיסד תורת חב"ד ודור אחר דור סללו בשבילנו את הדרך ולא נשאר לנו אלא להשלים ה"פכים קטנים".

ומאידך גיסא הנה עלינו ועל דורנו מוטלת החובה לסיים את הבירורים דעקבתא דמשיחא ולהמשיך גילוי המשיח למטה מעשרה טפחים בעוה"ז הגשמי.

ואפילו בהתבוננות שעה קלה בענינים אלו הרי צריך לאחוז חיל ורעדה אשר כל ענינים הנוראים האמורים בדברי רז"ל בענינים דמשיח והגילוים שאז ובפרט כפי המבואר בדא"ח הנה כ"ז תלוי בעבודתינו אנו..

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ויזכם השי"ת זיי זאלן דערפילען לא רק בהנפה"א כ"א גם בשכל האנושי אשר זיכם השי"ת להיות מהמסייעים בעבודתם של כ"ק מו"ח אדמו"ר בבנין היכל חב"ד באה"ק ת"ו.

המחכה לבשו"ט ומשמחות.

ז'תתקי

נדפסה בקונ' צדי"ק למלך" א ע' 57.

שישארו במקומם: ראה בזה לעיל ח"ו אגרת א'תקסו, ובהנסמן בהערות שם.