ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקיב

ב"ה, כ' אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

בת"ח קבלתי מכתביו מי"ג וט"ו אייר, ובנוגע להזרם הבלתי זרמי, הנה מסרתי בע"פ ע"י גיסו הרה"ח וכו' הרמ"ג שי'

... נהניתי לקרות במכ' אשר הזקן ר' זלמן שי' כ"ץ כבר נכנס לדירתו, והשי"ת יזכהו לבשר טובות תכה"י.

שלחתי לכת"ר שי' היום, מברק ע"ד ההלוי', ואחכה למכתב מפורט מהנעשה בזה, והשי"ת יעזור לנו, אז מיר זאלן אויסניצן אחד את חברו אויף גוטע פרייליכע זאכן תכה"י.

בהיותי אתמול על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתי אותו ואת זוגתו שיחיו לבריאות הנכונה ולכל טוב בגו"ר, ואחכה ממנו לבשו"ט בזה. וכן מהנעשה עם חתנו הרה"ח מוה"ר נתן שי' שהנני דואג במקצת, שאחר המכתב שכתב לי זה איזה שבועות, לא הגיעני כל ידיעה ממנו. ויה"ר שיהי' הכל טוב בטוב הנראה ונגלה.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוג' שיחיו המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהן

ז'תתקיב

מצילום האגרת.

מוה"ר אליעזר: קריסק. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.

הזקן... לדירתו: ראה לעיל אגרת ז'תתקו.

הלוי': של מוה' ישראל ארי' ליב - אחי כ"ק אדמו"ר, שליט"א. ראה לעיל ח"ו בנסמן בשוה"ג לאגרת א'תקסו.