ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקיג

ב"ה, כ"ד אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אברהם שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם מתקבלים ות"ח על כתבו עד עתה ובקשה על להבא להמשיך בזה, ולא [ל]קצר במקום שצריך ונחוץ להאריך, והמענה שזהו אפשר... הנה בענינים כמו אלו הטענה היא פון דעם קלוגינקען וכפתגם כ"ק אדמו"ר נ"ע שיכול הוא להתלבש גם ב, זיידענע קאפאטא', ואחכה למכתביו המפורטים בכל הענינים וכל המאריך בזה ה"ז משובח.

... ולקראת חג השבועות הבע"ל הנני בזה לברכו ואת כל ב"ב שיחיו וכנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ויה"ר.. מען זאל ניט פארנאכלעסיגען די מעגליכקייטן שניתנו עתה לחסידים באה"ק ת"ו, ולהפיץ המעיינות, בהצלחה מופלגה.

והשי"ת יזכנו לגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

ז'תתקיג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 58.

מוה"ר אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.