ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקטו

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נתקבל מכתבם מכ"א אייר. ואף שלדעתי אפשר הי' להכנס בדו"ד עם מר קול בנוגע לתמיכה הפעוטה שניתנה להם, וגם זה בתור הלואה, בסכום של ד' אלפים לא"י, אבל כנראה שעתה אין נפ"מ כי כבר נחלק הסכום, אבל עכ"פ בנוגע להבא בטח יעמדו על המשמר להודע בעוד מועד בנוגע להם ולתמיכתם, כדי שאפשר יהי' לקדם פני' ולקבל מהם תמיכה המתאימה.

ב) בהתאם לזה הנה עוד הפעם באתי בהערה להזדרז בענין הבי"ס למלאכה ככל האפשרי, וחבל שאין אצלי ידיעות נוספות בזה, כי הד"ר שפירא, שכנראה דעתו תהי' מכרעת בענין זה, נמצא עתה בארצה"ב ובעוד כשבוע או שבועיים יחזור לצרפת, ובמשך היותו כאן, אפשר הי' להשפיע עליו, אם הי' לי ידיעות נוספות בזה.

ג) שמחתי במאד למה שמודיעים במקצת עכ"פ בענין הנסיעה למירון בל"ג בעומר, ובטח ימלאו הנוסעים - במכתבים מפורטים.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה בעבודתם בקודש, להגדיל תורה ולהאדירה, וכדרישת כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לחבר תורה דלמע' בהקב"ה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקטו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' ^

45, מצילום האגרת.

לתמיכה... ד' אלפים: כדלעיל אגרת ז'תתקיא.

הד"ר שפירא: ראה גם לעיל ח"ו אגרות א'תרחצ. א'תתמ.