ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקטז

ב"ה, ט"ז [סיון], תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

... בטח משתדל הוא להשפיע גם על סביבתו לקרבם לדרכי החסידות ומנהגי', וידוע מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר מאמר רבינו הזקן בגודל הנח"ר למעלה כשמשתדלים בטובת רעהו,וא"כ הוא כשמשתדלים בטובת רעהו בגשמיות, הרי עאכו"כ כשמשתדלים בטובת רעהו ברוחניות, שעי"ז מביאו לחיי העוה"ז והעוה"ב, כי באיש הישראלי הרי מקושרים הם זה בזה ומאוחדים זה בזה עד שנעשו כדבר אחד.

בברכה.

ז'תתקטז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 116.

שסיפר: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרת תשפד.