ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקיח

ב"ה, י"ט סיון תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת....

ד' עליהםיחיו

שלום וברכה!

... מאחרי ההסתלקות נראה בעלל איך שכל הענינים המתנהלים ברוחו, מצליחים הם בדרך למעלה מן הטבע......

אכפול את דבריי, שאין כוונתי כלל לפעול נפילת ונמיכת הרוח, ורק שעכ"פ מכאן ולהבא יהי' מוח שליט על הלב אפילו על התרגשות והתפעלות דקדושה, ויעויין ג"כ במאמר של הצ"צ הנדפס לחנוכה תשי"א בההקדמה שם.

ואחכ לבשו"ט מאתם, שנתיישבו האורות בכלים, אף שכלפי חוץ אין צ"ל ניכר זה, כי בימינו אלה ובפרט במקומות שם הם נמצאים, הרי צריך להראות אורות רבים כדי לבקע את החושך כפול ומכופל.

ואקוה למכתבם מבשר טוב אשר מתנהלת העבודה בסדר מסודר, ובפרטיות ע"ד התפתחות המוסדות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.

ז'תתקיח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 117.

במאמר... בההקדמה שם: ד"ה ברוך שעשה נסים, קה"ת תשי"א. נדפסה גם באוה"ת בראשית כרך ה תתקנז, ב. ההקדמה - שם ע' תתריד, א-ב.