ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקיט

ב"ה, כ"ג סיון ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בקרוב יבוא לאה"ק ת"ו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו מוה"ר שלום שי' חסקינד, אשר ברצוני שיבקר בכל המוסדות, מחנות ומעברות וכו'. ושתי כוונות לי בזה: הא) שישתמשו בביקורו לענין הרמת הרוח, כיון שבא מאה"ב ומדבר אנגלית וכו', וג"כ להפחדה במקום שצריך להפחדה. אשר במילא כדאי לסדר שיבקרו עמו כל המוסדות המתאימים (ולאו דוקא משלנו) וכן אצל הרבנים הראשיים וכו'. ובטח יעשו ג"כ פרסום המתאים בעתונים, ומכש"כ וק"ו מהקטע המוסג"פ.

ב. קבלתי ידיעה שישנה מקוה בחיפה מיסודו של הרמ"מ קופרשטאק ע"ה, ונמצאת עתה ברשות יוצאי חלציו שי', אלא שמפני כמה סיבות ישנם קישויים בהשתמשות בה, ותלוי זה בהשפעה על בני הרב הנ"ל, ואם לאו יש מקום לחשש דחילול שם ליובאוויטש.

אינני יודע פרטי הדבר, ובטח אין נ"מ כל כך, כי להם על אתר ודאי ידוע המצב בזה. ואם יש רק אפשרות מהנכון שידברו עם בני הרב ע"ד הנ"ל וישתדלו בתיקון הדבר בכל האפשרות.

ג. הגיעתני בקשה שבונים מקוה ברמת הדר נצח ישראל רמתיים, ואלו שמות המתעסקים בזה [...],וחסר הסיום לגמר בסך של לערך מאתים ל"י, והמקום מקום מושב יהודים חרדים, אשר בטח ישתמשו בהמקוה כשתוגמר. ואם כל הנ"ל, אמת הוא, נכון במאד שיתנו להם סך הנ"ל, כמובן שישתמשו בו באופן היותר מתאים, ובודאי מנחם בהרב מיקטרינוסלב יקח זה על עצמו, אלא שאין כדיא לחכות, ובלבד שיודיעוהו אח"כ שעשו כנ"ל.

ד. קבלתי בקשה מש"ב ר' אברהם דוד שי' ינובסקי אשר מצב בריאות זוג' שתחי' דורש עפ"י הוראת הרופאים דירה נוחה יותר, וחסרים להם האמצעים על זה, ונראה לי אשר מנחם הנ"ל, יקח גם זה על עצמו עד סכום של אלף ל"י אם הרא"ד ימצא דירה מתאימה.

ה. אאשר בזה קבלת מכתביהם מי"ז אייר והפרטי-כל מהאסיפות ט', כ"ה, כ"ז אייר וט' סיון.

ו. בטח מקבלים הי"ב אלף ל"י לבנין מהסוכנות. ואתענין לדעת מה עושים בהם.

ז. מהו סוף דבר מפעל השביעית?

ח. הרב גולדמן הציע לייסד בי"ס בפרוזדור ירות"ו. מה נעשה בזה?

בברכת הצלחה בעבה"ק.

מ. שניאורסאהן

ז'תתקיט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 60.

בקרוב... חסקינד: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תרנ.

להפחדה: ראה לעיל ח"ד אגרת תתסה. ח"ו א'תרצ.

מקוה בחיפה: ראה לעיל ח"ו אגרת א'תתנ.

מנחם בהרב מיקטירנוסלב: כ"ק אדמו"ר שליט"א.