ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכ

ב"ה, ז' תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר מיכאל

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מבדר"ח תמוז עם רשימת התלמידים המוסג"ב וכן מכתביו הקודמים ובלי נדר אזכירם בעת רצון על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש במכתבו על ענין המקואות שנעשו שם ע"י מי ברזא, וכנראה ממכ', כוונתו כפשוטו, שמשתמשים במים הבאים מ'וואדאפראוואד!!

הנה מבלי לעשות רעש בזה, יש לשנותם מעט מעט - אם למקוה דמי גשמים, ואם אין גשמים במקומם, אולי אפשר להשיג קרח מלאכותי (איסקוסטוענע), או ע"י המשכה ממעין.

הקונטרס לחג הגאולה י"ב וי"ג דתמוז הבע"ל, בטח כבר הגיע לידו, ויסדר את החגיגה בפרסום המתאים, ובהשתתפות גם מבני העיר, וינצל את זה בענינים של פועל, דעשי' לעילא.

בברכת הצלחה בענינים הכללים ובענינים הפרטיים ובברכת חג הגאולה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכ

צילום האגרת נדפס ב"עשרים שנה עבודת הקודש במרוקו".

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתיד, ובהנסמן בהערות שם.

מ'וואדאפראוואד: מי צינוןר.

קרח מלאכותי: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'סג.