ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכב

ב"ה, כ"א תמוז תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוהר"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מט"ז תמוז בבשורה טוב ע"ד הטבת בריאות חתנו מוה"ר יצחק שי' ואשר כבר בא לביתו וכן בנוגע לבריאותו הוא, ות"ח ת"ח ביחוד בעד הכתיבה, עכ"פ בקיצור, מהנעשה בימי חג הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז, ובעד הרשימה שבסוף מכתבו, כן יזכהו השי"ת בעתיד לבשר אך טוב תכה"י בענינים הכללים והפרטיים.

מצערני במקצת, שלא בא במכ' זכרון פעולות צעירי אגו"ח אשר כנראה לא נצלו ההזדמנות דחגיגה הנ"ל וחבל על זה.

לאות הכרת תודה על הקורת רוח שגרם לי, הנה מצוה גוררת מצוה, ומוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי י"ב וי"ג תמוז, והוא לזכות בה את הרבים וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה לבריאות הנכונה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכב

מצילום האגרת.

הרה"ח... הכהן: אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתעח, ובהנסמן בהערות שם.

מוה"ר יצחק שי': גנזבורג.