ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכג

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר נפתלי

שי' שו"ב

שלום וברכה!

קלתי מכתבו מא' ראה והקודם לו, ואתו הסליחה אשר מפני רוב הטרדה לא אשרתי קבלתם עד עתה....

נהניתי מההתענינות שלו במצב ענין השו"ב במחנו, אף שנצטערתי במאד, על המאורעות והענינים שלא כדבעי, שמזכירים במכתב. וכנראה שכוונתו בזה הוא לשו"ע.

ובטח ימים אלו תהי' הזדמנות לדבר עם עוד אחדים מאנ"ש אשר יכולים להתערב בז, ותקותי שיעלה סו"ס לתקן את המצב לאט לאט. ומובן מעצמו שלא אזכיר שההודעה הראשונה באה מכת"ר שי'. והשי"ת יזכהו להצליח בלימוד ובמלאכת הקדש בלי שום מכשול ח"ו, וידוע ג"כ הפירוש במרז"ל אין ושחט אלא ומשך, שהוא, כמו שע"פ פשוט, ענין השחיטה היא להכשיר את בשר הבהמה, והעוף להעלותם ממדריגת חי' למדריגת מדבר (כיון שנעשה דם ובשר של האדם) הרי יעשה ג"כ ענין זה ברוחניות, להמשיך ולהעלות את הנפש הבהמית למדריגת אד שהוא מל' אדמה לעליון, וכמ"ש בשל"ה דף ז' ע"ב והוא בס' עשרה מאמרות, מאמר אם כל חי חלק ב' סימן ל"ג.

בברכת כתיבה וחימה טובה לו ולכל ב"ב שי',

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכג

מצילום האגרת.

מוה"ר נפתלי: יוניק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תערב, ובהנסמן בהערות שם.