ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכד

ב"ה, כ"ב אלול תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתו מט"ו אלול, לפלא שלא קבל את הר"ד דש"ק מברכים ח' אלול, ומוסג"פ עוד העתקה, וכן קטע משיחת ח"י אלול בנוגע ביחוד לישיבות...

לשנה הבע"ל הנה ילמדו בהישיבה כאן המסכתות יבמות...ואם אפשר בקל - כדאי שגם בישיבת תו"ת בפריז ילמדו איזה ממסכ' אלו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 118.

מוה"ר ניסן: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם.