ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכו

ב"ה, ד' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר ישראל נח שי'

... בנוגע לתוכן מכתבו, אשר ברצונם לשלוח שד"ר לטובת הישיבה ללונדון, הנה ימים אלו יהי' כאן הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"צ שי' שם טוב שד"ר, ואדבר עמדו ע"ד הענין והפרטים בזה למען לסדר את הענין באופן היותר טוב ומועיל, ויקבל עוד ידיעות בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש ולבריאות הנכונה ואריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכו

נדפסה בקונטרס "צדי"ק למלך" ב ע' 8 מוה"ר ישראל נח: בליניצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תתא, ובהסמן בהערות שם. לקמן ז'תתקלב. ז'תתקמו. ח'נב