ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקכז

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

מחות' וו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שניאור

זלמן שי' הלוי

שלום וברכה!

זה עתה נתקבלו שני מכתביו מט"ו וי"ט חשון וכותב ע"ד מחשבותיו השונות בענין הסתדרותו, אם באה"ק ת"ו או בקנדה, אשר כמה קישויים ומעלות בזה על זה.

הנה כנראה ממכתביו, גם בעיניו עדיין אין הענין ברור, בענין היכולת שיש בידו וכן עד ב"ב שיחיו בדבר העתקה ממקומם עתה לאה"ק ת"ו או לקנדה, ולכן דעתי שיושיב שם שלשה אנשים מידידיו מזקני אנ"ש אשר במקומו עתה, ויציע לפניהם את כל הענין כפי שיהי' ידוע לו ביום ההוא, והשי"ת יתן להם את הרעיון הנכון איך לייעצו, לטוב לפניו ולפני ב"ב שיחיו בגשמיות וברוחניות, וכהוראתם יעשה ויהי' להצלחה.

בברכה להסתדרות בנקל - ומתאימה בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקכז

נדפסה בקונ "צדי"ק למלך" א ע' 61, מצילום האגרת. מוה"ר שניאור זלמן: בוטמן (והוספת הלוי נכתבה להסוואה). אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתיב, ובהנסמן בהערות שם.

שיושיב שלשה אנשים: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'קפח, ובהנסמן בהערות שם. חי"ח ו'תרמג.