ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקל

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם שמואל דוד שי' הלוי שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ב כסלו וכן מכבתו הקודם עם הפ"נ, אשר קראתים ביום הבהיר, הוא יום חג גאולתינו ופדות נפשנו י"ט כסלו, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי יעורר ר"ר על כאו"א מאלו ששלחו הפ"נ - להמצטרך להם.

... ת"ח ת"ח על הודעתו אודות בריאות הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהרש"ז שי' בעזפאלאוו, אשר זה זמן רב שלא קבלתי ממנו כל ידיעה, ובמכתו זה הרגיעני במקצת עכ"פ, כן יזכהו השי"ת להודיעני טובות תכה"י.

בנוגע לחיפוש דירה בשכונה טובה ומתאמת, הרי בטח יעשה בזה במרץ המתאים.

והשי"ת יצליחו.

ובמה שמודיע שביום א' כ"ו כסלו הבע"ל, יתמלאו לבנם... שי' שלש שנים, הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלו ביחד עם זוגתו שיחיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה ומנוחה בגשמיות וברוחניות. והשי"ת ימלא הריונה של זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק כשורה ובנקל.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

מ. שניאורסאהןנ.ב. מנהגים מיוחדים ליום הגזיזה, לא שמעתי. ומועתק פה קטע ממכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בנוגע לזה:

... ובדבר גזיזת השערות- אפשערענעס - הוא דבר גדול במנהגי ישראל, ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש. ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק וברכות השחר וברכות המזון וק"ש שעל המטה.

והשי"ת יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה לחופה ומעש"ט מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות.

ז'תתקל

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 63.

מוה"ר מנחם שמואל דוד שי': רייטשי'. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתק, ובהנסמן בהערות שם.