ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלא

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרב הגאון והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

סדרן ופלפלן

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

... ד) אחרון אחרון חביב, אשר נתקבל ספרו היקר אישים ושיטות, וכן הכרך הרביעי של האנציקלופדי' תלמודית, ות"ח ת"ח על תשורתו טובה ויפה זו.

ה) בטח נודע לו אשר יש כאן קבוצת אנשים ובראשם - הרב טייץ, מאספים שו"ת הרגצובי, שעדיין לא ראו אור הדפוס, ע"מ להו"ל.

ו) בטח נתקבלו המאמרים וקונט' כ"ק אדמור, (מוהרש"ב) נ"ע, והוא עומד עליהם, בזמנם.

בכבוד ובברכה להצלחה בעבודתו בקודש, מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

מ. שניאורסאהן

ז'תתקלא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 119, מצילום האגרת.

מהורש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג ד'תעו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'דתתקמא. ז'תתקנה. ז'תתקנט. ז'תתקסט. ז'תתקפב. ח'יז* ח'רט.

והוא עומד עליהם: תרס"ג (קה"ת תשי"ג) נדפסה אח"כ בסה"מ תרס"ג ע' נ.