ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלב

ב"ה, כ"ז כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ישראל נח שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' וישלח, במה שרוצים לעשות מגבית במדינת אנגליא, הנה כתבתי היום עוה"פ בזה להרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהרב"צ שי' שד"ר, ויכלו לבוא עמו בקישור מכתבים תיכף.

בודאי ערכו התועדות בי"ט כסלו וכן בימי חנוכה באופן המתאים, ובטח לא ימנע הטוב מלהודיעני עד"ז בפרטיות. וידוע עד כמה השתדל כ"ק מו"ח אדמו"ר לצרף לענינים כמו אלו גם מאנשים הנמצאים לע"ע בחוצה. וה"ז ג"כ בדיוק מענת המשיח: יפוצו מעינותיך חוצה.

בברכה לבריאות הנכונה, המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקלב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' ^

0.

מוה"ר ישראל נחף בלינצקי. אגרות נוספות עליו - לעיל ז'תתקכו, ובהנסמן בהערות שם (וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו).

מוהרב"צ: שם טוב.