ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלד

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר רפאל שי' הכהן

שלום וברכה!

ת"ח ת"ח על תשורתו רשימות זכרונות מקיץ עזר"ת. ובטח אם יזכור עוד פרטים, מהאסיפה הנ"ל בכלל ובנוגע לאבי אאמו"ר זצ"ל בפרט, בודאי ימלא במכתביו הבאים, וכן ימשיך ברשימת זכרונות גם מזמנים אחרים, ות"ח מראש.

מסרו לי, אשר דואג הוא על אי קבלת מכתבים מבנו שי', אבל תקותי שמכאן ולהבא יסודר זה,

בודאי כמנהגו הטוב יודיע בפרטיות ע"ד התועדיות דחדש כסלו הוא חדש הגאולה - כן מאלו אשר נוכח בעצמו, וגם במקומות אלו הידועם לו מפי אלו שהשתתפו שם.

אצטער ואדאג במאד, להעדר הסתדרות המתאימה בהישיבה דתל אביב, למרות השקו"ט והחליפות מכתבים שהיו מהכא להתם ומהתם להכא. ואיני יודע באיזה אמצעים לאחוז בכדי שמוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר יהי' מתאים לרצונו, היינו שכל המשתתפים בו והם - ההנלה, הר"מ והר"י, התלמידים - יבינו שהם שלוחים מהמייסד, להאיר חלקם בעולם ע"י מוסד זה. והאריכות אך למותר.

בברכה לבריאת הנכונה ולרוב נחת חסידותי מכל יו"ח - ביחד עם זוגתו שיחיו.

מ. שניאורסאהן

עתה נתקבלו מכ' מט"ז וכ' כסלו, עם הפ"נ, שאקראם על הציון הק'. - ת"ח על רשימתו, בקיצור עכ"פ, ע"ד יט"כ. - כדאי לחפש בניחותא, אחרי משרה קלה יותר בשבילו.

ז'תתקלד

מצילום האגרת.

מוה"ר... הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעח, ובהנסמןב הערות שם.

מהאסיפה הנ"ל: אודותה באג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ב אגרת תצא, ובהנסמן בהערות שם.

בנו: הרב יואל שי'.