ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלה

ב"ה, נר חמישי דחנוכה, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

אל כל עדת ישורון חובבי ומחזיקי תורה

ומצוה, אשר

בכל אתר ואתר,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

"מרכז הישיבות תומכי תמימים-ליובאוויטש", אשר עבודתו והתפתחותו בארצות הברית התחילה על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפקודתו - תיכף להתישבותו באמריקה בשנת ה'ש"ת, הנה

ת"ל, ובזכות הוד כ"ק אבותינו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, עשה פרי בהצלחה אלקית מופלגה, וכהיום הרי הרבה מאות תלמידים - כן ירבו - מישיבות אלו מכהנים פאר בתור רבנים, ראשי מתיבתות וראשי ישיבות, שובי"ם ושאר משרות קודש בקהלות חשובות בישראל. גם אלו מהתלמידים ומחונכי ישיבות תומכי-תמימים המתפרנסים באופן אחר - הנה על משמרתם במשמרת הקודש הם עומדים, לעבוד, כל אחד לפי מעמדו, ומצבו, בשדה הרבצת תורה ויראת שמים ולקחת חלק בראש בהעסקנות של חיזוק היהדות בכל מושבותיהם.

יחד הם הגדלת והפרחת המוסד גדלו ג"כ ההוצאות הכרוכות בכלכלתו לכל סעיפיו, עד כי בעת האחרונה נתרבו החובות ועלו למעלה ראש ומזעזעים את קיומו של המוסד ומכבידים במאד את הנהלתו והתפתחותו

עזרה ממשית נחוצה בהקדם האפשרי.

והנני פונה בזה לכל חובבי ומוקירי תורה ומצוה בבקשה ודרישה כפולה וכופלת לבוא לעזרת מרכז הישיבות תומכי תמימים - ליובאוויטש, ולתרום תרומת הקדש בלב נדיב וביד פתוחה, ולהשפיע גם על ידידיהם ומכיריהם בכיוון זה, בכדי להקל, על כל פנים במדה ידועה, את עול החובות ולתת את האפשריות לנהל עבודת המוסד להבא, בעזה"י.

ומובטחים אנו מחז"ל אשר גדולה זכות החזקת לומדי תורת חיים, דברי אלקים חיים, מקור חיים - להגן על כל העושים והמעשים ושיתברכו בכל מילי דמיטב, בבני חיי ומזוני רוויחי.

באיחול ובברכה אשר בעגלא דידן נזכה כולנו לראות בהרמת קרן התורה וקרן ישראל סבא ומלאה הארץ דעה את הוי'.

הדו"ש בגו"ר,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקלה

מצילום האגרת.