ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלז

ב"ה, ט"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו עם הרשימות. ובטח כבר קבל הקבלות מהמשרד. ועתה קבלתי הודעתו שכבר נמצאת הוויזה אצלו - למרוקה.

ובמענה על שאלתו באופן הנסיעה והפרטים אשר בזה, הנה יתדבר עם הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרב"א שי' גאראדעצקי. ואם יש אפשריות לתקן בבקורו במדריד דרך נסיעתו בהנוגע להכשרות של הסטודענטין שם, אז אפשר כדאי שיסע דרך שם, אבל אם ענין זה אינו נוגע למעשה, הרי יכול לנסוע אם באוירון, בהסכם דעת הרופא שיבקר מצב בריאותו, או באני'.

בנוגע להמקום בו יסדר עבודתו וכן תנאי עבודתו, הרי ידוע עד כמה דייקו נשיאינו בכלל וכ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט בענין הסדר בכל דבר ודבר. ולכן יתדבר בפאריז עם הרה"ג והרה"ח כו' הרבא"ג שי' העומד בקישור הן עם ב"כ הדזוינט והן עם אנ"ש שי' הנמצאים כבר על אתר, לסדר את כל הדברים באופן היותר מועיל להעבודה שהוא במילא ג"כ באופן היותר טוב בשביל כאו"א מהעובדים. והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו למלאות תפקידו מתוך הרווחה והרחבה אמיתית.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'תתקלז

מצילום האגרת.

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתצז, ובהנסמןב הערות שם.

הויזה אצלו - למרוקה: ראה לעיל ח"ד אגרות תתעד. תתקב. א'קס. ח"ה א'תיח. ח"ו א'תתב. לעיל ז'תתצז. לקמן ז'תתקנז. ז'תתקסג. וכך לאחר השתדלות של שנתיים הצליח לקבל רשיון כניסה לשליחותו במרוקו.

במדריד... להכשרות: ראה גם לעיל ח"ז אגרות א' תתקעב. ב'קיג.