ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתקלח

ב"ה, י"ז טבת, תשי"ג

ברוקלן.

הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם עם דו"ח קצר עכ"פ מהפעולות דחודש כסלו, ות"ח ע"ז.

ובטח משתדלים ג"כ שהמחרישה והזריעה שלהם תהי' אח"כ קצירה ורושם קיים גם לאחר זמן, אשר בודאי זה דורש שימת לב גם אחר חודש כסלו וקישור, אם במכתבים או בראי' פא"פ מזמן לזמן בכל מקום ומושב לפי ענינו.

ב) נתקבל המברק אודות הצעתם להדפיס ולהפיץ רשימת המאסר שנדפסה בתמוז, ליום ההילולא דיו"ד שבט הבע"ל. והנה בכלל יש להתבונן בזה כיון שזהו רק חלק מהרשימה. ובכ"ז אם לאחר ההתבוננות יחליטו להדפיסה ולהפיצה, הרי כיון שחלק חשוב מאלו שתבוא אליהם הם מהתימנים והספרדים יש לצרף העתק המלים שבאו בהרשימה באידיש או ברוסית...

ה) הבטחון, לע"ע צ"ל ע"ד הקובץ ולא ע"ד "התמים".

ו) בודאי מכאן ולהבא יכתבו לעתים קרובות יותר, והשי"ת יזכם, אז עס זאל זיין אודות מה לכתוב און וועגען לעבעדיקע פרייליכע זאכען.

מוג"פ הקונ' שהו"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.

ז'תתקלח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 65.

שמהחרישה... קצירה: ראה גם לקמן אגרות ז'תתקפ. ח'קעט. ח'קצו.

הבטאון: חב"ד.

הקובץ: ליובאוויטש.